«مكاسب» تورك دیلینده

تجزیه و ترکیب کل قرآن کریم به صورت PDF

پنجشنبه 3 خرداد 1397
+0 به یه ن

تجزیه و ترکیب کل قرآن کریم به صورت PDF

 +0 به یه ن

تجزیه و ترکیب کل قرآن کریم به صورت PDF

تجزیه و ترکیب کل قرآن کریم به صورت PDF
16 جلد جزوه ی تجزیه و ترکیب قرآن کریم به زبان عربی در فرمت PDF که در چهار فایل فشرده (هر فایل 4 جلد) برای استفاده شما آماده شده است.

 خرید و دانلود 

جلد اول: الفاتحه-البقره ۲۴۷
جلد دوم: ۲۴۸البقره-النساء۲۳
جلد سوم: ۲۴النساء-المائده۸۱
جلد چهارم: ۸۲المائده-الأعراف۸۷
جلد پنجم: ۸۸الأعراف-التوبه۹۲
جلد ششم: ۹۳التوبه-یوسف۵۰
جلد هفتم: ۵۱یوسف-النحل
جلد هشتم: الإسراء-طه
جلد نهم: الأنبیاء-الفرقان۲۰
جلد دهم: ۲۱الفرقان-العنکبوت۵۰
جلد یازدهم: ۵۱العنکبوت-یس۲۷
جلد دوازدهم: ۲۸یس-فصلت۴۴
جلد سیزدهم: ۴۵فصلت-الذاریات۴۰
جلد چهاردهم: ۴۱الذاریات-التحریم۹
جلد پانزدهم: ۱۰التحریم-الناس
فهرست مباحث صرفی و بلاغیکتاب دنیای بازاریابی ، روشها و تکنیکهایی را بیان میکند که هر بازاریاب باید بداند   اگر فروشنده هستید و یا صاحب کسب و کاری هستید ، این کتاب برای شماست کلیدی ترین نکات و روشهای بازاریابی که حتما باید بدانید.   فهرست   مقدمه ................................................................ صفحه 3 اصطلاح stp ......................................................... صفحه 5  اصطلاح 4P.......................................................... صفحه 12 استراتژی های مهم در قیمت ...


بؤلوم :
یازار : صمد كامران قراملكي


بلاگا گؤرهبؤلوم لر

     

سون یازیلار

باغلانتی لار

یولداش لار

آرشیو

سایغاج